Meeting

Troškovi obrade kredita

Banke su korisnicima kredita nezakonito naplatile naknadu za obradu kredita u visini od 0.5% do 4% od ukupnog iznosa kredita.  

Naime, na ugovor o kreditu kao dvostrani ugovor primenjuju se osnovna načela obligacionog prava poput načela savesnosti i poštenja, načela jednake vrednosti uzajamnih davanja i načela primene dobrih poslovnih običaja koja su propisana čl. 12., čl. 15. i čl. 21. Zakona o obligacionim odnosima. Međutim, ugovaranje jednokratne naknade za obradu kredita u korist banke, bez obrazlaganja koji su stvarni troškovi obrade kredita i specifikacije istih, predstavlja grubo kršenje ovih načela.

Banka u odnosu na klijenta

Banka kao ekonomski jaca ugovorna strana, ne sme korišcenjem svog položaja jace strane klijentu da nametne odredbe kojima se klijent stavlja u neravnopravan položaj, odnosno odredbe koje su protivne prinudnim propisima, javnom poretku i dobrim obicajima. 

Banka mora navesti stvarne troškove

Da bi banka imala pravo da naplati bilo kakav dodatni navodni trošak ili naknadu, mora precizno navesti na koje stvarne troškove se odnose te naknade i to mora biti jasno predočeno u pisanoj formi svim korisnicima kredita pre potpisivanja ugovora o kreditu.