Meeting

Nezakonitost obrade kredita 

Potvrda NBS!

NBS je uputila dopis bankama u vezi sa “naplatom naknade i troškova koje banke naplaćuju u vezi sa realizacijom kredita (trošak obrade, praćenja i administriranja kredita)”.

U tom dopisu NBS potvrđuje da je naplata ovih troškova u procentualnom iznosu od odobrenog kredita nezakonita, gde u poslednjem pasusu dopisa kaže: 

 

“Molimo vas da u narednom periodu razmotrite potrebu usklađivanja unutrašnjih akata kojima se uređuju naknade i troškovi kako bi ste u tom smislu obezbedili zaključivanje i primenu ugovora o kreditima U SKLADU SA PROPISIMA…”

 

Ovo je eksplicitna potvrda tvrdnje da dosadašnja praksa banaka o naplati ovih troškova nije bila u skladu sa propisima, čim je treba uskladiti!

Potvrda Narodne Banke

Još jedna rečenica iz ovog dopisa potvrđuje nelegalnost naplate troškova obrade kredita, a to je činjenica da ova vrsta naplate ne predstavlja realan trošak koji banke imaju, već dodatnu zaradu banaka, suprotnu članu 1065 ZOO.

“Određivanje visine naknade u procentualnom iznosu od vrednosti kredita u praksi dovodi do toga da za istovrsni bankarski proizvod, odnosno uslugu, korisnici plaćaju naknadu različite visine (pri čemu banka zapravo ima potpuno iste troškove, što znači da visina naknade NE PREDSTAVLJA ODRAZ STVARNIH TROŠKOVA PRUŽANJA USLUGE)”.

Postaje jasno da su banke nezakonito 15 godina unazad naplaćivale ove troškove. Nadoknadu štete po tom osnovu, u ovom trenutku moguće je ostvariti jedino sudskim putem. 

Dopis NBS svim bankama

dopis-NBS-A-739x1024.jpg
dopis-NBS-A1-739x1024.jpg